Держава і право : Зб. наук. пр. — К., 2005. — Вип. 28.
Бп14476-28
Оніщенко Н. М.. Правове регулювання гендерних процесів в Україні: стан та перспективи розвитку3
Власов Ю. Л.. Дослідження зв’язків реалізації права з ідеологічною підсистемою правової системи10
Ладиченко В. В.. Гуманістичний підхід до організації державної влади14
Дудченко В. В.. «Буква» і «дух» права: до методології питання19
Дмитрієнко Ю. М.. Проблема методології девіантної правосвідомості як метатеорії управління: монархічної чи республіканської? (Постановка питання за І.О.Ільїним)24
Ковальчук В. Б.. Вчення Томи Аквінського про владу та закон33
Удовика Л. Г.. Проблема систематизації понятійного апарату юридичної антропології41
Пашук Т. І.. Юридичні засоби захисту прав людини: поняття та види48
Коваленко Н. Ю.. Форми правового виховання студентів56
Маркін С. І.. Проблеми систематизації юридичних осіб63
Черних Є. М.. Утворення об’єктивного і суб’єктивного права в національному праві України68
Власов А. В.. Реалізація принципу поділу влад в державі75
Руденко Б. Б.. Функції правової системи78
Заєць А. Г.. Тлумачення норм права – спеціальний вид юридичної діяльності84
Береза С. В.. Правова культура: поняття та загальна характеристика89
Пильгун Н. В.. Розвиток конституційних повноважень законодавчої і виконавчої гілок влади у США94
Каращук В. В.. Генеза ідеї державного суверенітету: поняття та етапи становлення102
Лаба О. В.. Механізм гармонізації законодавства України з правовою системою Європейського Союзу: теоретико-правові та практичні проблеми109
Сердюк В. О.. Участь народу у здійсненні правосуддя в контексті реалізації судово-правової реформи в Україні114
Демічева В. В.. Правова культура та правосвідомість: взаємозв’язок та взаємовплив119
Смазнова І. С.. Методологические проблемы исследования современного терроризма125
Снігур І. Й.. До питання про поняття механізму реалізації права громадян на участь у здійсненні державної влади130
Гречанюк С. В.. Проблеми застосування мусульманського права135
Супруненко В. І.. Форма державного устрою (загальна характеристика)141
Дзейко Ж. О.. Історія законодавчої техніки в Україні періоду княжої доби кінця IX – початку XIV ст.149
Федоренко Т. Н.. К вопросу о методологических основаниях научного мировоззрения Н.Д.Иванишева158
Волощенко О. М.. Правове регулювання монастирського землеволодіння в Україні-Гетьманщині164
Мартинюк О. В.. Спадкові права жінки в Україні (Х – середина XIV ст.)170
Гаєва Н. П.. Багатопартійність та пропорційна виборча система в Україні183
Кальян С. Є.. Конституційно-правове становище єврейської національної меншини в Україні190
Плахотнюк Н. Г.. Відповідальність органів місцевого самоврядування за реалізацію власних повноважень у процесі децентралізації влади195
Грицкевич С. Г.. Зміст конституційної екологічної свободи людини і громадянина204
Прієшкіна О. В.. Конституційно-правова характеристика України як суверенної та незалежної держави208
Пушкіна О. В.. Органи державної влади в Україні та захист прав людини213
Пелих Н. А.. Роль ЗМІ в гарантуванні конституційного ладу України221
Савчин М. В.. Конституційний лад і конституція: проблема співвідношення установчої та інституційної влади224
Пазенок А. С.. Системний підхід у науковому дослідженні прав людини230
Журба С. О.. Поняття організаційних форм роботи парламентів237
Хонда М. П.. Столичні функції міста Києва, їх реалізація: проблеми теорії і практики245
Янчук А. О.. Основні етапи розвитку референдумів251
Задорожня Г. В.. Теоретико-правові аспекти визначення поняття «постійні комісії»257
Чепель О. Д.. Особливості основних гарантій депутатської діяльності в Україні та зарубіжних країнах262
Третяк О. П.. Співвідношення дефініцій «об’єкт конституційно-правових відносин» та «об’єкт конституційного права»269
Вітик І. Р.. Національна безпека України і незалежність держави: до визначення понять275
Сарган О. В.. Ратифікація міжнародних договорів – основний напрям зовнішньополітичної діяльності парламенту України280
Бєлов Д. М.. Тимчасове виконання повноважень глави держави на прикладі України та Франції285
Панова Г. В.. Історія становлення та розвитку поняття «біженець» відповідно до міжнародно-правової доктрини288
Лазур Я. В.. Правові засади національно-культурних автономій національних меншин за законодавством зарубіжних країн295
Білоус В. Т.. Світовий досвід застосування міжнародних процедур обміну інформацією та здійснення податкового аудиту303
Ющик О. І.. Неправомірність виправданого ризику при створенні загрози для життя людей, екологічної катастрофи та інших надзвичайних подій309
Стулова І. М.. Соціальні податки: зарубіжний досвід та можливість використання в Україні314
Миколенко О. І.. Роль теоретичних розробок юридичної науки у процесі формування адміністративно-процесуального права України318
Греца Я. В.. Правовий механізм реалізації прав органів державної податкової служби323
Майборода Д. І.. Правові акти управління: поняття, особливості, класифікація329
Притчина Н. В.. Адміністративна відповідальність у системі юридичної відповідальності335
Стефанчук Р. О.. Особисті немайнові права фізичних осіб як суб’єктивні цивільні права341
Бошицький Ю. Л.. Роль права у створенні й охороні об’єктів інтелектуальної власності352
Бутирський А. А.. Особливості задоволення вимог окремих кредиторів у процедурі банкрутства358
Зілковська Л. М.. Щодо участі прокурора у справах про усиновлення366
Клейменова С. М.. До питання про організації з керування майновими правами авторів370
Канзафарова І. С.. Відповідальність за порушення законних інтересів як самостійних об’єктів правової охорони378
Тимченко Г. П.. Тип гражданского судопроизводства: украинский путь развития382
Єрмоленко В. М.. Інтерес у приватному праві388
Ніколенко Л. М.. Складові процесу доказування в господарському судочинстві394
Шумна Л. П.. Соціальний захист дітей-інвалідів: правовий аспект400
Сташків Б. І.. Соціальні послуги безробітним: поняття і види404
Матвійчук В. О.. Самозахист речових прав410
Архіпова М. І.. Співвідношення положень Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів щодо охорони географічних зазначень в Україні415
Остапенко О. О.. Захист прав акціонерів на скликання загальних зборів та внесення пропозицій щодо порядку денного420
Кальян О. С.. Розвиток правового регулювання вирішення трудових конфліктів у західноєвропейських країнах425
Гуляк Я. В.. Право на житло і житлові відносини430
Романадзе Л. Д.. Товарный знак в международном частном праве: понятие и идентификационные признаки435
Нижний С. В.. Виникнення та розвиток інституту застави майнових прав441
Чернадчук В. Д.. Щодо визначення поняття «міжбюджетні правовідносини»447
Стрельбицька Л. М.. Кримінологічно-правова характеристика злочинів у банківській системі України451
Вакарюк Л. В.. Місце інституту податкового права в системі фінансового права України460
Роговенко Д. С.. Роль принципу незалежності в діяльності Рахункової палати України464
Гайка О. Р.. Місце міжнародних договорів в ієрархічній структурі фінансового законодавства473
Коссе Д. Д.. Проблеми спрощення спеціального правового режиму оподаткування суб’єктів вільних економічних зон в Україні479
Шем’яков О. П.. Удосконалення правового забезпечення розробки родовищ корисних копалин484
Малий В. Ю.. Особливості правового механізму звернення стягнення на земельну ділянку489
Йосифів П. І.. Поняття аграрного законодавства497
Джунь А. І.. Ліцензування як засіб правового забезпечення охорони і раціонального використання природних ресурсів505
Палехов Д. О.. Правові проблеми імплементації стратегічної екологічної оцінки в Україні510
Севастьянова Т. Є.. Аналіз правових помилок при застосуванні норми про малозначність діяння у слідчій та судовій практиці517
Наден О. В.. Об’єкт кримінально-правового регулювання (об’єкт кримінального права як галузі права)523
Симчук А. С.. Явка з повинною як привід до порушення кримінальної справи: кримінальний та кримінально-процесуальний аспекти533
Мельник С. М.. Законодавство та процесуальна форма у кримінальному судочинстві Запорізької Січі539
Шемякін О. М.. Проблеми державної реєстрації морських торговельних суден у сучасному міжнародному морському праві543
Крупка Ю. М.. Страхування ядерних ризиків (міжнародний аспект)548
Лінник Н. В.. Відповідальність держав за порушення прав дитини554
Савчук Л. О.. Захист прав дітей під час військових конфліктів558
Ульяненко О. О.. Витоки правової інтеграції ЄС: у пошуках терміна563
Антипенко В. Ф.. Оцінка тероризму як складової сучасного міжнародного життя. Міжнародно-правові шляхи боротьби з ним568
Наумкина С. М.. Системно-институциональный кризис советской политической системы как результат «вызовов» внутренней и внешней среды576
Дашутін Г. П.. Політичний ідеал як пізнавальна проблема581
Гребеннік Г. П.. В.І.Ленін і макіавеллізм591
Алєксєєнко І. В.. Співвідношення глобальності і локальності в сучасній теорії глобальної системи602
Дунаєва Л. М.. Теоретичні підходи до проблеми становлення державності та трансформації первинних інститутів самоврядування607
Кузьмин П. В.. Компромисс как технология выхода из политического кризиса613
Леонова А. О.. Цільові програми розвитку української культури і культур національних меншин. Сутність програмно-цільового підходу в управлінні суспільним розвитком619
Малярчук В. А.. Громадянське суспільство у пострадянських державах: передумови подолання «демократичного дефіциту»624
Рекецкая И. Р.. Функционирование института административной юстиции в современных демократиях: зарубежный опыт635
Слободян О. Т.. Оптимізуючі функції політичного методу640
Ротар Н. Ю.. Політична участь: теоретико-методологічні проблеми визначення поняття646
Молочко П. О.. Партійні системи України та Росії в системі індексів демократизації654
Мартинюк Р. С.. Виконавча влада в системі поділу влади в Україні662
Мучник А. М.. Талмуд, цивільне право та суспільна мораль668
Тоїчкін О. М.. Сучасні політичні партії України як суб’єкти «Помаранчевої революції»675
Береза А. В.. Інституційні моделі регіональної політики в європейських країнах680
Цікул І. В.. Проблеми формування гендерної політики в посткомуністичних країнах (на прикладі України, Росії, Білорусі та Казахстану)687
Мисик О. І.. Політичні та культурно-освітні права національних меншин у Польщі: історико-правовий аналіз (1921-1989 рр.)696
Онопченко В. Б.. Неорелігії в контексті суспільно-політичних реалій України706
Логвінчук В. В.. Толерантність як чинник утвердження громадянського суспільства в Україні710
Вітман К. М.. Деякі особливості концептуального осмислення та реалізації етнонаціональної політики в Російській Федерації716