Наук. зап. / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2005. — Вип. 26, т. 1.
Бп15256-26/1
Максименко С. Д.. Теоретичні засади психології особистості: генеза нужди3
Абсалямова Л. М.. Психолого-педагогічні передумови готовності до ризику у підлітків19
Авдєєва І. М.. Принципи педагогічної фасилітації24
Адаменко К. В.. Психокорекція хворих, що страждають серцево-судинною патологією29
Аврамченко С. М.. Феномен внутрішньої суперечливості психіки в ракурсі психодинамічної теорії АСПН34
Аматьєва О. П.. Подолання негативних станів дітей у період підготовки до навчання у школі39
Ангєліс К. О.. Тривожність і соціально-психологічна адаптація в інноваційній діяльності науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу43
Асланян Т. С.. Психологічні особливості користувачів, схильних до Інтернет-залежності49
Артеменко Т. Б.. Деякі аспекти статі та суб’єктності в контексті життєвих самореалізацій особистості53
Бажутіна С. Б.. Можливості діагностування самості58
Базима Б. О.. Соціальний і духовний суб’єкти63
Балл Г. О.. Категорія культури і психологічна наука70
Баришева О. І.. Психологічне забезпечення процесу особистісного самовизначення старшокласників засобами театрально-творчої діяльності75
Барко В. І.. Психологічні аспекти поліграфного тестування в системі МВС80
Безлюдна В. І.. Вивчення моральної свідомості дітей дошкільного віку85
Безродний В. І.. Особистісні відмінності шахтарів, що мають травми через власні провини89
Берегова С. І.. Проблема соціальних контактів в умовах суспільно-політичних трансформаційних процесів України93
Богуш А. М.. Мовленнєвотворче самовираження дошкільника98
Бернацька Л. В.. Вивчення впливу батьківського ставлення на прояви агресивної поведінки в дітей дошкільного віку102
Білоконь І. В.. Методологічні проблеми дослідження соціально-політичних настановлень в умовах трансформації суспільства109
Бовть О. Б.. Психологічні складові віктимної поведінки особистості113
Богач О. В.. Психологічний аналіз першого етапу процесу прийняття рішень старшокласниками у ситуаціях морального вибору120
Боднар В. Є.. Психологічні засади діяльності дільничних інспекторів міліції щодо попередження насильства у сім’ї125
Бондаровська В. М.. Інтернет-залежність: сучасний стан. Ситуація в Україні130
Бондаровська В. М.. Психологічний аналіз українських та російських новелістичних казок. Гендерний контекст134
Борисюк А. С.. До проблеми професійної підготовки майбутнього лікаря. Буковинський державний медичний університет139
Босовська Н. А.. Застосування позитивної психотерапії в дружньому консультуванні144
Брагіна Н. В.. Вплив сім’ї на формування життєвого шляху особистості149
Бреусенко-Кузнєцов О. А.. Арт-простір казкотерапії154
Брийовська І. Д.. Вікові і культурні відмінності у сфері ціннісних орієнтацій осіб виробничої сфери158
Булах І. П.. Діагностика суб’єкта учбової діяльності в класах розвиваючого навчання164
Бурса А. І.. Психопатологічні аспекти дезадаптивної поведінки осіб інволюційного віку, що страждають на церебральний атеросклероз169
Бутенко А. В.. Психологічні аспекти дослідження комунікативного компонента спілкування незрячих старшокласників173
Бушай І. М.. Психодіагностика образу світу школярів177
Бущак Г. А.. Дослідження індивідуальних стилів розумової праці у студентів гуманітарних та технічних спеціальностей182
Вавіліна Н. В.. Психосемантичні методи в політичній психології187
Вадзюк С. Н.. Особливості емпатії у лікарів терапевтичного профілю193
Варнава У. В.. Психосоматний симптом як результат використання незрілих психологічних захистів197
Васильєв О. О.. Особливості сприймання просторових пропорцій людьми в різних психічних станах200
Васильєв С. П.. Деякі аспекти становлення мотивів професійної діяльності203
Васильєв Я. В.. Далекість цілей і фурутреальна структура особистості207
Васильєва І. Г.. До питання дослідження особливостей пубертатного періоду (результати експериментального дослідження рівня невротизації та психічного стану підлітків)211
Василькевич Х. М.. Деякі особливості адиктивної поведінки у сімейному вихованні218
Васьківська С. В.. Метафора архетипічного циклу досвіду в аналізі психологічних проблем людини222
Васютинський В. О.. Первісна соціалізація як доконечний етап формування особистості230
Венедиктова М. В.. Дослідження взаємозв’язку креативності і самоефективності в юнацькому віці234
Вінов І. Є.. Зміст екзистенції і екзистенція змісту в перспективі методології суб’єкта237
Виноградова Л. В.. Дослідження метакогнітивних аспектів інтелектуальної саморегуляції244
Виноградна О. В.. Залежність сприйняття сцен насильства у кінострічках від базових особистісних властивостей глядача250
Висковатова Т. П.. Взаємозв’язок екології і психічної енергетики255
Вічалковська Н. К.. Театральна діяльність як психотерапевтичний засіб становлення особистості258
Вовк А. Р.. Загальна теорія систем як наукове підґрунтя системної сімейної психотерапії262
Вознесенська О. Л.. Ініціаційні техніки в арт-терапії267
Волженцева І. В.. Системний аналіз коригувального впливу музикотерапії на ситуацію екзаменаційного стресу272
Волинець А. Г.. Становлення психіки як внутрішнього соціуму282
Волкова А. М.. Порівняльний аналіз комп’ютерних та бланкових методик при діагностиці психічних функціональних станів фахівців спеціальності «Електроенергетика»289
Володарська Н. Д.. Системний підхід у психокорекції життєвих стратегій особистості за вадами здоров’я294
Волочій І. В.. Особливості впливу реклами на когнітивну сферу особистості300
Воронюк І. В.. Дослідження особливостей і факторної структури конструктивного мислення школярів305
Гаврилов О. В.. Особливості взаємозв’язку між складовими «Я-концепції» молодших школярів з труднощами в навчальній діяльності та факторами їх неуспішності311
Гаєвська Н. В.. Реклама як проблема психологічного впливу316
Галецька І. І.. Методологічні проблеми вивчення психологічного здоров’я320
Галушко Л. Я.. Теоретичний аналіз психофізіологічних аспектів проявів агресії325
Гапоненко Л. О.. Психологічні фактори, механізми й умови керування ефективною взаємодією і продуктивним спілкуванням331
Гарькавець С. О.. Трансформаційні процеси та детермінація правової поведінки особистості337
Гергель Є. Л.. Вікова динаміка розвитку креативних здібностей342
Гільова Л. Л.. Аксіологічний підхід до проблеми формування морального образу «Я» особистості349
Главник В. О.. Педагогічна рефлексія – основа формування особистості учня355
Главник О. П.. Тренінг – як форма розвитку гендерної самосвідомості у підлітків358
Гладушина Р. М.. Психологічний механізм моделювання іншомовної мовленнєвої діяльності засобами ігрових моделей364
Глущенко Л. В.. Самооцінка особистості як предмет психологічного аналізу370
Гоенага А. Ю.. Гендерні особливості запам’ятовування текстів374
Голіна І. В.. Психологічний аспект розвитку особистості професіонала в умовах навчання у вузі379
Горбунова В. В.. До проблеми методологічних засад експерименту в психології383
Гордєєва А. В.. Комп’ютерна діагностика менеджерських умінь керівника (К.Л.Вілсон «Цикл управлінських умінь»)387
Горностай П. П.. Рольова теорія особистості: теоретичні аспекти та практичні аплікації391
Горська Г. О.. Психолого-педагогічні засади підготовки майбутніх спеціалістів для сучасної школи396
Гнатюк О. В.. Формування культури здоров’я учнів в умовах трансформації освіти402
Грибоєдова І. Ю.. Порядок є завжди412
Григор’єва О. В.. Синдром вигорання в медичних працівників417
Грищенко Г. В.. Екопсихологічна адаптація населення Миколаївської області до наслідків Чорнобильської катастрофи431
Гузенко С. М.. Камасутра – давньоіндійська настанова в коханні і її практичне значення в психології міжстатевих стосунків437
Гуляс І. А.. Персонологічні проекції перфекціонізму в площині професійної діяльності практичного психолога441
Гуровой О.. Музична терапія: минуле, теперішнє, майбутнє..446
Гуцало Е. У.. Формування якостей вчителя-фасилітатора на тьюторських заняттях з використанням метафор450
Гундертайло Ю. Д.. Помаранчева революція як форма суспільної ініціації455
Дарда І. М.. Психологічні механізми розвитку характеру458
Дацишина І. А.. Самовизначення і переживання майбутнього в юнацькому віці464
Демчук О. В.. До проблеми виявлення інтелектуальної обдарованості у підлітків469
Денисов І. Г.. Профілактика асоціальної поведінки підлітків шляхом усвідомлення і розвитку особистісних можливостей475
Дженджеро О. Л.. Дещо про переваги інтерактивного навчання в шкільній практиці480
Джига М. В.. Юридична та психологічна допомога жертвам кримінальних злочинів485
Дідора М. І.. Етнічні стереотипи у зрілому віці: постановка проблеми та результати дослідження490
Дметерко Н. В.. Теоретичні підходи до проблеми професійного мислення494
Дмитрієв О. А.. Психологічна взаємодія людини і тварин499