XXI століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : Матеріали п’ятої міжнар. наук.-теорет. конф., 26-27 трав. 2006 р. — К., 2006. — Кн. 5.
М2427-5
Максименко С. Д.. Генетична концепція особистості в контексті загальноцивілізаційного розвитку7
Балл Г. О.. Про актуальні проблеми гуманізації суспільних відносин9
Болтівець С.. Психогігієнічна функціональність андрагогічних закономірностей в освітньому зростанні народів12
Балабанова Г. П.. До питання про активність людини як суб’єкта соціалізації14
Білобровко Т.. Процеси гуманізації навчання освіти дорослих23
Білоконь І. В.. Психологічні особливості сприйняття громадянами змін у суспільстві26
Васільєва К. В.. Проблема соціалізації особистості в контексті Третьої Світової теорії30
Васютинський В.. Соціальне, ліберальне, духовне: основи і вершини ціннісного трикутника32
Гаєвська Н. В.. Особистісні детермінанти стійкості до пропагандистського впливу36
Гобод І. Ю.. Психологічні особливості маніпуляції як стилю життя особистості40
Городняк І.. Соціально-економічні знання у контексті формування громадянського суспільства44
Дембицька Н.. Психологічне підґрунтя формування культури політичної участі молоді (у світлі Третьої світової теорії)48
Дідук І.. Психологічні аспекти правової культури особистості53
Добрецова В. В.. Молодежь, патриотизм, будущее58
Жигайло Н.. Соціологія духовних цінностей молоді60
Зайчикова Т. В.. Психологічне здоров’я працівників організацій як умова демократичного розвитку суспільства63
Зливков В.. До аналізу психологічних чинників перемоги «Помаранчевої революції» (10 кроків до перемоги)68
Зубиашвили И. К.. Социокультурные особенности денег в контексте экономической теории Муаммара Каддафи72
Кизенко В.. Курси за вибором у структурі профільного навчання у старшій школі76
Коженевський Лешик. Соціально-психологічні чинники відчуття глобальної безпеки80
Колісник О.. Ієрархія смислів духовної еліти та хід становлення української нації84
Кравчук Л. В.. Розвиток відповідальності у дітей молодшого шкільного віку як соціально-психологічна передумова демократизації суспільства89
Круць О. В.. Гендерна культура суспільства як передумова розвитку особистості – суб’єкта реформування економіки в світлі Третьої світової теорії93
Лавренко О. В.. Ціннісні орієнтації студентської молоді в період демократизації суспільства96
Міщенко О.. Особливості детермінант економічної культури молоді (в світлі ідей «Зеленої книги»)99
Москаленко В.. Політична соціалізація106
Пастушенко В. С.. Социум в системе символических коммуникаций110
Пелехатий О.. Проблема соціально-психологічних деформацій українського суспільства в контексті розвитку посттоталітарних держав114
Пенькова О.. Сімейні цінності і громадянська спрямованість старшокласників117
Пилипенко Л.. Громадянське самовизначення сучасної української молоді121
Пірен М.. Відродження духовності в Україні – складова альтернативної моделі розвитку суспільств124
Подольская Л.. «Зеленая книга» М.Каддафи и проблемы построения демократического общества128
Полякова Г.. Громадська думка як управлінський потенціал133
Попова О.. Ієрархія цінностей у мотивації праці персоналу організації: праця за винагороду чи за ідею136
Романюк Л.. Психолого-педагогічні механізми формування ієрархії цінностей молоді139
Рустанович-Варфоломєєва З. А.. Демократичне суспільство як умова самореалізації особистості (у світлі ідей Третьої світової теорії)143
Савіна М. І.. Національна й гендерна інтеграція в світлі «Зеленої книги»147
Скальська Л.. Теорія прогресу в контексті ідей М.Каддафі149
Смирнова О. П.. Сучасна соціально-психологічна служба підприємства в системі його управління152
Сусська О. О.. Соціокомунікативні проблеми демократизації та гуманізації спілкування в інформаційному просторі155
Татенко Н.. Психологічне підгрунтя успіху та українська політика157
Ткач М. В.. Довіра як природна основа цивілізованих стосунків сучасного суспільства (в світлі ідей «Зеленої книги» М.Каддафі)161
Третяк Т.. Психологічна готовність до розв’язування творчих задач як основа творчого потенціалу особистості (в аспекті гуманістичних ідей «Зеленої книги»)165
Федосова Г. Л.. Забезпечення інформаційної рівності в організації в умовах інформатизації українського суспільства168
Філоненко Л. А.. Особливості формування ставлення до себе підлітків в умовах трансформації суспільства171
Чепа Мирослав-Любомир. Канонічні тексти ісламу як засіб порозуміння мусульманина та християнина179
Шевченко О.. Особистість-громадянин у громадянському суспільстві183
Щербина-Прилука В.. Економічна ідентичність особистості в умовах ринкових відносин187
Юдіна О. М.. Гендерні ролі в сучасній цивілізації191
Яблонська Т.. Духовний розвиток молоді в умовах трансформації суспільних цінностей195
Лобас В. Ф.. Проблема смысла бытия в переходных обществах199
Кривонос І.. Національний характер освіти і національне виховання громадян в Україні та Лівії203
Горбачов В.. Світогляд як вища сутнісна форма людської самосвідомості206
Борисова К.. Психологічна культура інженера як фактор ефективності його професійної підготовки209
Гритчук Г. В.. Психологічний клімат в колективі як показник емоційного фактора соціальної перцепції підлітків212
Гуменюк Н. Я.. Етнопсихологічні особливості демократичного розвитку України215
Денисов І.. Психологічні основи співіснування національних меншин як складової демократичного розвитку суспільства218
Сиротенко А. Й.. Социализация школьников – основная задача образования222
Ставицкая Е. В.. Некоторые сущностные причины управленческих конфликтов227
Ткаченко О.. Гендерна рівність як передумова формування демократичного суспільства в Україні230
Фінін Г.. Ценностные ориентации современной молодежи как основа для социального оптимизма234
Чирва А.. Толерантість в умовах глобалізації суспільства як культурно-психологічна передумова взаємовідносин етносу237
Чугуева И.. Психологические факторы ценностных изменений в современной демократической системе Украины239