Соціальні виміри суспільства : зб. наук. пр. — К., 2006. — Вип. 9.
Бп14700-9
Зорько В.. Про деякі світоглядні особливості виникнення наукового соціологічного мислення9
Балицький Р.. До питання про обґрунтування статусу соціології як науки25
Отрешко Н.. Субъективность в классической западноевропейской философии и социологическое видение субъекта действия35
Домнич І.. Особливості пізнавальної стратегії інтерпретативної соціології53
Король І.. Основні теоретичні витоки феноменологічної соціології Альфреда Шюца60
Соболєва Н.. Критерії прогресу у цивілізаційному вимірі соціальної реальності74
Коваліско Н.. Можливості поєднання кількісних і якісних підходів при вивченні соціальної стратифікації86
Резнік О.. Легітимація державно-територіальної спільноти: поняття, структура, чинники97
Шульга О.. Деякі теоретичні та практичні аспекти суспільної легітимації110
Бевзенко Л.. Соціосамоорганізаційний погляд на проблему регіональної консолідації120
Каліщук Р.. Регіон як понятійно-термінологічна одиниця наукового аналізу134
Ефременко Т.. Социогенез экономической культуры142
Резнік В.. Легітимність приватної власності: спроба визначення концепту156
Толстых Н.. Глобальное экономическое исключение как предмет социологического исследования167
Богданова О.. Концептуалізація демократії в соціальних дослідженнях175
Іщенко В.. Сучасні дослідження суспільних рухів: головні теоретико-методологічні підходи183
Білецька Т.. Соціально-політичні конфлікти: історико-методологічний аспект194
Злобіна О.. Динаміка групових емоційних настроїв: до і після помаранчевої революції203
Бойко Н.. Можливості впливу на владу в уявленнях громадян України215
Паращевін М.. Глобалізація і культура: гомогенізація чи дифузія?223
Гаврина Н.. До проблеми етнокультурної ідентифікації та регіонального виміру глобалізації233
Данилова В.. Глобалізація як чинник творення життєвих стилів: український контекст240
Панченко С.. Еволюція поняття «стиль життя» в західній соціології251
Денісова О.. Специфіка формування економічної свідомості у ранньому юнацькому віці260
Жук І.. Особливості впливу агентів соціалізації на формування культури статевих стосунків підлітків271
Курганова Ю.. Телевизионная интерактивность: новые информационные технологии в социокультурном контексте285
Підлісна О.. Соціокультурна обумовленість функціонування видовища і видовищних форм у суспільстві297
Яремич Л.. Релігійність у контексті електоральної поведінки сільського соціуму308
Нечушкіна О.. Суб’єктивна детермінація самозбережувальної поведінки315
Леонов В.. Функциональная структура финансового поведения326
Буко С.. Прагматические и гуманитарные ценности современного менеджмента336
Гуцу Д.. Социологический анализ коррупции в системе регистрации недвижимости351