III Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу» : Луцьк, 17-19 трав. 2006 р. — Луцьк, 2007. — Т. 2.
В57286-2
Макарчук Степан. Етнічні ознаки слов’янських археологічних культур I тис. н. е. на території України9
Кучинко Михайло. Утвердження християнства на Волині12
Возний Ігор. Формування сільської округи давньоруських міст XII-XIV ст. у межиріччі верхнього Сирету та середнього Дністра19
Петрович Валентина. Джерела з історії вивчення міста Володимира в X-XVI ст.25
Щербак Віталій. Становлення української державності ранньомодерної доби29
Блануца Андрій. «Князі-повітники» в Україні XVI – середини XVII ст.31
Козак Стефан. Статті до об’єднання церков36
Горобець Віктор. Проблема соціальної стратифікації українського суспільства ранньомодерної доби: історіографічні канони у світлі модерних теоретичних напрацювань41
Яценюк Тадей. Українські козаки в боротьбі за молдавський стіл (до історії походу Д.Вишневецького в Молдавію у 1563 році)44
Бочан Петро. «Історія України і українських козаків» Йоганна-Християна фон Енгеля – перша систематична праця про історію українського народу49
Бойко Ярослав. Заселення Південної України (кінець XVIII – початок XX ст.)54
Козак Людмила. Формування системи фінансового управління губернією в XIX ст.: джерелознавчий аналіз58
Лобко Оксана. Магнатські господарства Правобережної України XIX – початку XX століття в умовах ринкової трансформації (на прикладі маєтків родини Потоцьких)62
Верховцева Ірина. Господарська діяльність земств України як передумова національно-державного відродження 1917-1920 рр.72
Ткачук Анатолій. Трансформація адміністративно-політичної та станово-корпоративної організації Правобережної України наприкінці XVIII – на початку XIX ст.77
Карпо Василь. Геополітична думка в Україні (кінець XIX – початок XX ст.)82
Надольська Валентина. Іноземна колонізація Правобережної України у другій половині XIX ст.: причини, етапи, наслідки85
Коляда Ігор. Роль української інтелігенції Наддніпрянської України у формуванні етносоціальної свідомості українства у другій половині XIX ст.89
Лісниковська Ілона. Освітня інтелігенція Катеринослава пореформеної доби: стан і перспективи розвитку95
Добржанський Сергій. «Руська Бесіда» як база для українського державотворення на Буковині98
Гуйванюк Микола. Січовий рух Галичини та Буковини початку XX ст. і Наддніпрянська Україна: деякі аспекти відносин101
Сергеєва Валентина. Софія Русова про формування системи дошкільного виховання на національному ґрунті105
Новиков Игорь. Использование труда военнопленных австро-венгерской армии (западных украинцев и русинов) в горнозаводской промышленности Южного Урала в годы Первой мировой войны112
Басара-Тиліщак Галина. Опозиція «місто-село» як вияв соціокультурного розколу суспільства у період Центральної Ради115
Скальський Віталій. Перший універсал Центральної Ради: суспільний відголос119
Костриця Микола. Законотворча діяльність Михайла Грушевського на чолі Центральної Ради в Житомирі та Коростені (кінець січня – початок березня 1918 року)121
Гай-Нижник Павло. Грошова одиниця УНР як чинник державотворення та міжнародної політики України (до проблеми встановлення валютних курсів УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною у 1918 р.)126
Осташко Тетяна. В’ячеслав Липинський і Український союз хліборобів-державників132
Ковальчук Михайло. Культурно-просвітницька діяльність М.П.Василенка на посаді міністра освіти Української Держави 1918 р.139
Бойко Олена. Внутрішня і зовнішня політика Директорії УНР у початковий період її діяльності (грудень 1918- січень 1919 рр.)144
Сідак Володимир. Симон Петлюра і національні спецслужби149
Сорочан Ніла. Управління освітою і культурою в умовах військово-політичної діяльності Директорії УНР (лютий 1919 року – листопад 1920 року)154
Лозовий Віталій. Сприйняття селянством більшовиків та Радянської влади у період Української революції 1917-1921 рр.159
Стеценко Святослав. Селянський повстанський рух під проводом Нестора Махна: досвід воєнного будівництва165
Дем’янюк Олександр. Доля західноукраїнських земель: погляд через українсько-польські відносини 1919-1920 рр.169
Житков Олександр. Селянство у суспільно-політичних поглядах В.Липинського174
Мотенко Ярослав. Розвиток селянського руху в Харківській губернії за доби Української Держави (квітень-грудень 1918 р.)177
Каденюк Олександр. Волинь у силовому полі тоталітарних режимів (1921-1939 рр.): особливості аграрної політики181
Шваб Анатолій. Еміграція з Волині у міжвоєнний період186
Цецик Ярослав. Ідея української державності в ідеології українських партій Західної України у 1925-1928 рр. (на прикладі УНДО та УСРП)199
Крамар Юрій. З історії діяльності УНДО на Волині у міжвоєнний період203
Кондратюк Григорій. Національна політика в освітянських закладах УСРР і Кримській АРСР у 1920-х роках208
Чумак Володимир. Відображення політики українізації 20-30-х рр. XX ст. у повсякденній свідомості населення Півдня України214
Іващук Володимир. Наддніпрянська політична еміграція у суспільно-політичних процесах західноукраїнських земель (1918-1939 рр.)219
Панасюк Віктор. Німецькомовне шкільництво на Волині у 1928-1939 роках: дилеми етатизації224
Марківська Людмила. Історичний аспект формування української інтелігенції Волині (20-30-ті роки XX ст.)229
Раєвич Тамара. Соціальні ініціативи жіноцтва на Волині (1921-1939 роки)233
Разиграєв Олег. Особливості функціонування підрозділів поліції Волинського воєводства у 1919-1926 рр.240
Ющук Володимир. Політичні, соціально-економічні та культурні процеси на Любомльщині в міжвоєнний період245
Доброчинська Валентина. Дослідження польських краєзнавців на сторінках «Rocznika Wolynskiego» (1930-1939 рр.)251
Зуляк Іван. Функціонування бібліотечного абонемента «Просвіти» в Західній Україні у міжвоєнний період (1919-1939)255
Красівський Орест. Польська національна політика й українці у 20-30-х роках XX ст.260
Остапенко Світлана. Українська юридична термінологія періоду українізації у працях М.О.Максимейка265
Русначенко Анатолій. Історія України XX століття з перспективи імперій268
Гаврилів Ігор. Український націоналізм: теорія та практика державотворення274
Загребельна Ніна. Благодійницька діяльність жіноцтва у роки Першої світової війни283
Пономаренко Світлана. Формування системи народної освіти УСРР у 1917-1932 рр. (правовий аспект)287
Томахів Володимир. Становлення тоталітаризму в Україні: деякі аспекти проблеми періодизації291
Дудник Валентина. Контент-аналіз у дослідженні української преси періоду нацистської окупації295
Вронська Тамара. Особливості функціонування радянської Феміди в Західній Україні на початковому етапі Другої світової війни300
Сорока Юрій. Військово-мобілізаційні заходи радянської влади в західних областях України (1944-1945 рр.)307
Лапан Тетяна. Географія розселення українців із Польщі в УРСР (1944-50-ті рр. XX ст.) на матеріалах західних областей312
Мухаровська Анна. Діяльність комісії щодо встановлення збитків, завданих промисловості Ровенської області в роки Другої світової війни322
Сірук Наталія. Ідеологічні кампанії в Україні у другій половині 40-х-на початку 50-х років XX ст.325
Харук Андрій. Деякі тенденції розвитку авіаційної промисловості в Україні в другій половині 40-80-х рр. XX ст.330
Деревінський Василь. Державотворча діяльність В.Чорновола в 1990-1994 рр.335
Окаринський Володимир. Проблема формування національної еліти в українському державотворенні крізь призму українського молодіжного руху: історичний вимір питання340
Аргат Олександр. Етнонаціональна ідентичність населення південної та східної України як чинник стабільності української державності345
Давидова Тетяна. Протидія корупції: історичний досвід351
Романишин Лілія. Участь українського жіноцтва у державотворенні в умовах незалежності355
Секо Ярослав. Національний рух середини 1980-х – початку 1990-х років у контексті відродження української державності358
Ротар Наталія. Еволюція характеру політичної участі громадян України у процесах державотворення (1991-2005 рр.)363
Лазарович Микола. Українська Помаранчева революція: визначення, рушійні сили, соціальна база368
Довгалюк Христина. Організація та функціонування товариств національних меншин (на прикладі Карпатського єврорегіону України 1991-2001 рр.)374