Розвиток демократії і демократична освіта в Україні : IV міжнар. конф. м. Ялта, 28-30 верес. 2006 р. — К., 2007. — С. 16-18.
В57880
Адашис Л. І.. Правові основи участі політичних партій у формуванні виборчих комісій: проблеми та подальші перспективи4
Біденко Ю. М.. Ідеологічні чинники парламентських виборів в Україні та перспективи подальшого розвитку політичних партій10
Бобіна О. В.. «Помаранчева революція» – спроба аналізу з погляду теорії конфлікту16
Гонюкова Л. В.. Фінансування виборчої діяльності політичних партій19
Колодій А. Ф.. Революція, еволюція, трансформація: вибори 2004 і 2006 рр. як віхи на шляху становлення демократичної держави і громадянської нації в Україні26
Максименко С. В.. Деякі аспекти реалізації виборчого права в умовах існування інституту «прописки» в Україні35
Мацієвський Ю. В.. Між авторитаризмом і демократією: політичний режим в Україні після «помаранчевої революції»38
Никитченко Е. Э.. Религиозные объединения и электоральный процесс в современной Украине46
Поступной А. Н.. Социально-экономические факторы раскола населения Украины на президентских (2004 г.) и парламентских (2006 г.) выборах50
Старух О. В.. Регіональні та локальні еліти України в умовах виборчої компанії 2006 р.55
Шаповаленко М. В.. Соціально-політичні розколи як чинник демократичного транзиту України61
Шестакова А. В.. Постмайданове громадянське суспільство України: уроки для країни та світу67
Яковенко А. В.. Об антидемократизме украинских «демократов» и о демократизме украинских «авторитаристов»73
Бусленко В. В.. Роль і місце політичної опозиції в контексті демократизації українського суспільства78
Гриценко З. І.. Політична еліта Харківщини та проблеми націєтворення в регіоні81
Кузьмин П. В.. Противоречия партийной деятельности как фактор сдерживания демократизации социально-политических отношений (на примере Украины)86
Дащаківська О. Ю.. Моделі легітимації політичної еліти України91
Кокорська О. І.. Особливості легітимації політичної влади в незалежній України96
Тур М. Г.. Демократична легітимність і громадянська непокора: теоретичні контури101
Чайковський Я. Р.. Проблеми політичного відчуження людини на сучасному етапі історичного розвитку106
Андрущенко Т. І.. Естетичне як чинник формування демократичних цінностей молоді111
Артеменко А. П.. Соціально-філософський зміст поняття «вольність» та його вплив на формування вітчизняної традиції державності113
Бурдяк В. І.. Вплив демократизації на зміни в політичній культурі українського суспільства121
Васютинський В. О.. Духовні потреби громадян як чинник їхніх соціально-політичних орієнтацій126
Горбачик А. П.. Ставлення до ліберально-демократичних цінностей в Україні (динаміка змін за матеріалами соціологічних досліджень)131
Жадан І. В.. Особливості політичних уявлень студентства134
Жук М. В.. «Політична культура та громадянське суспільство в» постпомаранчовий період «: вивчення регіональних процесів з позиції swot-аналізу»138
Загарницька І. І.. Чуттєва культура студентської молоді в сучасній Україні143
Поліщук І. О.. Політико-культурний фактор в електоральному процесі перехідного суспільства147
Соколов В. Н.. Проблемы студенческой молодежи как отражение кризисных явлений в украинском обществе (на материалах социологических исследований)153
Степаненко В. П.. Історичні алгоритми націєтворення, демократизація та українські виклики158
Супруненко О. С.. Україна соціосемантична: до вивчення процесів демократизації сематичного простору сучасної української держави163
Климанська Л. Д.. Природа інформаційного обміну в процесі політичної комунікації168
Кралюк П. М.. Проблеми співвідношення політики та моралі в умовах комунікаційних реалій сучасної України175
Сомов М. В.. Молодежь Автономной Республики Крым в процессе политической коммуникации179
Тихомирова Є. Б.. Інформаційне середовище як чинник політичної соціалізації сучасної молоді186
Балінченко С. П.. Самоідентифікація України в контексті соціальних процесів інтеграції та демократизації192
Гливинський А. О.. Концепція соціально-політичних розмежувань с. Ліпсета – с. Роккана і реалії посткомуністичних партійних систем197
Николко М. В.. Политическое конструирование нации: варианты201
Шипунов Г. В.. Гібридні політичні режими як феномен суспільно-політичної трансформації пострадянських країн (на прикладі України, Росії та Білорусі)206
Богданова О. В.. Фактори пасивності у реалізації своїх прав: результати дослідження та пропозиції для демократичного майбутнього України213
Данількевич М. І.. Правова культура та правовий нігілізм в Україні219
Калиновський Ю. Ю.. Роль та місце суспільної правосвідомості в процесі розбудови української держави223
Кормич Л. І.. Правова свідомість населення в умовах реформування політико-правових інститутів (за матеріалами дослідження громадської думки населення Одеського регіону)228
Калюх Ю. І.. Нестабільність громадського суспільства в Україні239
Кальной И. И.. Публичность как мера развития демократии243
Савка В. Є.. Організація розподілу соціальних послуг: державні та недержавні форми248
Фісанов В. П.. Чи можлива дієва взаємодія акторів громадського суспільства з органами влади в Україні? (Перші підсумки 15-річної неквапливої підготовки до діалогу)253
Громико О. В.. Джерела соціальних протиріч процесу підготовки офіцерів у вищих навчальних закладах в умовах демократизації Збройних Сил256
Панфілов О. Ю.. Демократизація військової освіти – вимога часу259
Бостан С. К.. Демократия и конституционный институт формы государственного правления в Украине: проблемы и перспективы264
Желіба О. В.. Конституційний проект Ігоря Каганця «Третій Гетьман»: реальна демократія чи завуальований авторитаризм269
Лазор О. Д.. Демократизація інститутів врядування: досвід Німеччини для України275
Назаров І. В.. Прокуратура України в контексті конституційно-правової реформи281
Ягунов Д. В.. Перспективи подальшого реформування пенітенціарної системи України: пріоритети, проблеми та захист прав людини293
Адамович С. В.. Демократія і концепції децентралізації в Україні (1990-2005 рр.)298
Малиновський В. Я.. Трансформація територіальної організації влади України в контексті світового досвіду303
Терес Н. В.. Роль Києва – столиці України у сучасному процесі державотворення310
Чапала Г. В.. Місцеве самоврядування в системі держава-громадянське суспільство315
Яцунська О. О.. Україна: нові вибори, нова виборча система, нове самоврядування?319
Темненко В. А.. Автономная Республика Крым326
Филатов А. С.. Крым в эпоху президентско-парламентских выборов 2004-2006 гг. Качество жизни населения и политические установки331
Швачка Г. О.. Автономна Республіка Крим – норма чи виняток українського унітаризму335
Біла С. О.. Приватизація як складова демократичних реформ в Україні343
Бова А. А.. Корупція у суспільстві, що трансформується: соціологічний аналіз350
Борисенко З. М.. Державний захист конкуренції в Україні356
Длугопольський О. В.. Розвиток цивілізованого лобізму як невід’ємний атрибут демократизації суспільства361
Желюк Т. Л.. Ефективність надання адміністративних послуг органами виконавчої влади в контексті розвитку демократичних стосунків між державним сектором і ринком367
Колесник Л. А.. Особенности промышленной политики нового правительства Верховной Рады375
Рарог Ю. В.. Феномен теневой власти и перспективы государственного строительства в Украине380
Шутов Н. И.. «Демократизация процедурных отношений между государством и субъектами хозяйствования в процессе приватизации как основа общественной гармонизации трансформации собственности в Украине»385
Бессонова М. М.. Зовнішньополітичні уподобання на парламентських виборах в Україні 2006 року395
Медвідь Ф. М.. Національні інтереси України в контексті державотворення та націєтворення: політико-правові засади400
Пірен М. І.. Сприйняття та оцінка політико-владною елітою України демократичних цінностей Євросоюзу та Євроатлантичної інтеграції (за матеріалами соціологічних досліджень)404
Дем’янчук О. П.. Освітня політика й управління освітою: конфлікт між інституційними обмеженнями та цивілізаційними потребами411
Дубровський В. Ф.. Інноваційність та прагматизм при формуванні потенціалу та захисту прав і свобод у системі громадянської освіти415
Карпенко З. С.. Особистісний потенціал демократизації вищої освіти в Україні419
Клепко С. Ф.. Освітня політика в Україні: від латентності до прозорості423
Ковальова А. Д.. Антикорупційний курс у вищій школі430
Козлова О. Г.. Професійний інструментарій сучасного педагога як основа демократизації освіти435
Кучер О. А.. Теоретико-методичний аспект формування громадянської компетентності учнів (випускників) ЗОШ засобами шкільної позашкільної педагогічної діяльності як основи демократизації суспільства440
Меерович М. И.. Система образования на человекотворческом этапе эволюции общества445
Мицик Л. М.. Формування інноваційного освітнього середовища у вищих навчальних закладах: вимоги Болонського процесу і реалії України451
Нарижный Ю. А.. Педагогическая стратегия «Философия для детей» – современная инновационная концепция формирования демократического мировоззрения457
Сейдаметова З. С.. Свободное образование для свободного общества463
Степаненко І. В.. Особливості педагогічної комунікації в умовах демократизації українського суспільства468
Трубавина И. Н.. Концепция программы «Школа, доброжелательная к детям»473
Горова О. Б.. Правовий статус осіб з фізичними вадами482
Городецкая Е. Г.. Женщины-лидеры в украинском политикуме487
Городецький О. О.. Проблема доступу до соціального капіталу вразливих категорій населення українського суспільства493
Набруско І. Ю.. Стилі споживання та проблеми статусної нерівності в контексті сучасної України497
Оксамитна С. М.. Освітня нерівність: тенденції відтворення у пострадянський період501
Олійник Н. Ю.. Гендерний вимір парламентських виборів: проблема розвитку паритетної демократії в Україні508
Ярош О. Б.. Гендерні квоти як засіб впровадження гендерної рівності у політичну систему України513