Література та культура Полісся. — Ніжин, 2007. — Вип. 36.
Бп13229-36
Бойко В. М.. Структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць з анімалістичним компонентом3
Пащенко В. М.. Рефлекси давніх/о/, /е/ у східнополіській діалектній мікросистемі м. Прилуки9
Сквіра Н. М.. «Парадигма» релігії у житті та творчості пізнього Гоголя15
Михед Т. В.. Культурологічний характер категорії «Американський ренесанс»: до проблеми періодизації американської літератури XIX століття27
Фоміна Г. В.. Сучасний погляд на міфологічну Пандору (на матеріалі п’єси П.Хакса)42
Волерт Я. Л.. Маєтності Чернігівської полкової сотні за матеріалами Генерального слідства про маєтності Чернігівського полку 1729-1731 рр.50
Жук О. М.. Історія адміністративно-територіального устрою Волині59
Стьопченко Е. М.. Німці Півдня України (кінець XVIII – початок XX століття): історіографія67
Васильчук В. М.. Політико-правовий аспект життя німців в Україні у XVIII столітті76
Шахрай Т. О.. Роль дворянсько-поміщицької верстви Волині в розвитку фабрично-заводського виробництва та торгівлі85
Примаченко Ю. М.. Діяльність земств Чернігівської губернії у сфері опіки неповнолітніми (II пол. XIX – поч. XX ст.)110
Страшко Є. М.. До питання історії самоврядних інституцій на Чернігівщині: регіональні особливості діяльності земств у 1905-1918 рр.121
Сидорович О. С.. Вплив столипінської аграрної реформи на розвиток споживчої кооперації (на прикладі Лівобережної України)130
Демченко Т. П.. Чи був Ілля Шраг посібником терористів: до питання про ставлення ліберально-демократичної громадськості до боротьби проти самодержавства засобами терору136
Ковальчук М. А.. Український національний конгрес (19-21 квітня 1917 р.) та його місце в історії української революції142
Гай-Нижник П. П.. Вища економічна рада УНР – невтілений у життя проект уряду Центральної Ради151
Пітик Г. А.. Колонізація Радянською Росією Наддніпрянської України і селянське питання (грудень 1918-1919 рр.)157
Мазур І. В.. Губерніальне місто Чернігів у 1920-1925 рр.173
Разиграєв О. В.. Стан безпеки у Волинському воєводстві в контексті експорту більшовицької революції до країн Європи180
Мельничук О. А.. Профілактична допомога застрахованим в Україні у 20-30-х рр. XX ст.189
Сітарчук Р. А.. Виникнення та перші роки діяльності адвентистів у Херсонській губернії197
Іващук В. М.. Вплив політичних і суспільних умов на діяльність західноукраїнських відділень УЦК в Польщі в 1920-30-х рр. та їх ідейну базу207
Вісин В. В.. Становище української кооперації на Волині у другій половині 30-х років XX ст.216
Чернега П. М.. Матеріально-побутове становище трудівників України напередодні нападу Німеччини на СРСР228
Брегеда М. В.. Підвищення соціальної активності та наростання критичних настроїв серед населення Західної України після смерті Й.Сталіна234
Бойко О. Д.. Сучасний політичний міф: як створити потужний інструмент маніпулювання суспільною свідомістю?241
Гарбар Г. А.. Сфера гостинності в Миколаївській області кінця 70-х – початку 80-х років XX ст.: послуги закладів відпочинку та рекреації253
Ципляк Н. О.. Основні напрямки виховного процесу в Чернігівській духовній семінарії260
Чуткий А. І.. «Забуте» століття266
Моціяка П. П.. Директорство Й.Леціуса в історико-філологічному інституті князя Безбородька (1913-1914 рр.)273
Павленко Л. А.. Дослідження життя та наукової спадщини Є.Рихлика: історіографія проблеми284
Сушик І. В.. Волинський облмуздрамтеатр та філармонія як осередки культурного життя краю у повоєнний період (1944-1953 рр.)294
Петриченко В. А.. Питання розсекречення документів Національного архівного фонду України на нарадах архівних працівників УРСР у 1956 році301
Баранкова Н. О.. Педагогічна діяльність професора М.В.Рево306
Сокирська В. В.. Археологічні дослідження Григорія Юхимовича Храбана313
Блануца А. В.. Шляхетські наїзди у Великому князівстві Литовському в першій третині XVI ст. (за документами книги записів N14 Литовської метрики)318