Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвуз. зб. наук. пр. — О., 2007. — Вип. 33.
Бп14890-33-34
Івасюк Ю.. Трансформування економічної та демографічної функцій сімейного інституту в теперішніх умовах4
Каменская Т. Г.. Социальное знание в системе социологических категорий12
Крапива И. В.. Социальные проблемы внедрения инноваций в сфере образования на примере внедрения ”внешнего независимого тестирования19
Лобанова А. С.. Соціальне прогнозування розвитку добровільного особистого страхування в умовах зростання ризиків в промислових регіонах України33
Макаренко Е. М.. Міжетнічний конфлікт як різновид соціального конфлікту42
Огаренко Т. О.. Символи і символічна взаємодія як об’єкт соціологічного дослідження52
Орлова О. И.. Социологический анализ релаксационной функции культуры68
Подшивалкіна В. І.. Регіональна соціальна проблематика як консолідуючий фактор електорального вибору76
Ровенчак О.. Значення, функції та роль міжнародної міграції94
Улибіна В. О.. Домашні господарства як інвестори та організатори первинного ринку житла123
Успенский В. Н.. Особенности трансляции смыслов в художественном произведении139
Чигрин В. О.. Державна політика стосовно сільської молоді: плани та реальність148
Чубук Р. В.. Організація діяльності студентської соціальної служби як механізм вирішення соціальних проблем студентів163
Чудовиська-Кандиба І. А.. Реклама через призму повсякденності169
Штокало О. А.. Особливості ставлення населення до дітей з обмеженими можливостями (регіональний аспект)177
Андрущак О. С.. Смисложиттєві орієнтації сучасної молоді та співвідношення образів «Я»-реального та «Я»-ідеального190
Бефани А. А.. Многофакторная обусловленность прогнозирования поведения личности199
Бочелюк В. А.. Соціально-психологічні особливості вищої освіти в формуванні інтелігентної особистості206
Гусакова М. П.. Границы профессиональной идентичности практикующего психолога как ограничения его профессиональной компетентности215
Макаренко Е. М.. Відмінності в технології протікання міжетнічних конфліктів в контексті інтересів та цінностей231
Пономаренко Л. П.. Авторська програма курсу «Практика психодіагностування та психокорекції у системі освіти України»241
Сапрыгина Н. В.. Прототипы героев «Алых парусов»: биографический и автобиографический контексты249
Тепляков Н. Н.. Психосемантический анализ восприятия политических лидеров в период «помаранчевой» революции255
Успенский В. Н.. Трансляция смыслов в портретном искусстве (на примере исследования смысла натюрморта в портрете)273
Черепєхіна О. А.. Психологічна підготовка спортсмена як засіб підвищення його психологічної готовності до виступу на змаганнях290
Чигрин В. О.. Ціннісні орієнтації сучасної сільської молоді304
Чудовиська-Кандиба І. А.. Домінація візуального образу в рекламі312
Штокало О. А.. Механізми соціалізації дітей з обмеженими можливостями (соціологічний аспект)324
Редько А. М.. Психологические особенности проявления надежды у студентов-психологов333
Секера Н. В.. Индивидуально-типологические факторы реагирования в стрессовых ситуациях347