Демократичний розвиток України : м. Львів, Україна, трав. 2005 р. — К., 2006. — С. 377-383.
В58331
Дубровський В. Ф.. Громадянська освіта в Україні: досягнення, проблеми, перспективи12
Іванов Микола. Система політичної освіти як засіб формування громадянської культури (європейський досвід)16
Мицик Л. М.. Активні методи навчання в стратегії громадянської освіти в Україні19
Плєшкова Н. В.. Навчальний діалог у контексті сучасних демократичних освітніх практик22
Ситник О. І.. Громадянська освіта: прблема визначеності та побудова змісту25
Тягло О. В.. Формування системи громадянської освіти українських правоохоронців29
Вієвська М. Г.. Зміна ціннісних орієнтацій студентів вищої економічної школи як передумова демократизації українського суспільства33
Боровський О. О.. Соціологічні виміри демократичного розвитку політичного режиму37
Чальцева Е. М.. Влияние международных факторов на развитие демократии в современной Украине40
Васютинський Вадим. Колективна феноменологія демократичного самовизначення суспільства44
Баранков О. Г.. Правова база освіти в Україні в умовах багатокультурності50
Гурлєва Т. С.. Автономна відповідальність: перспективи розвитку у підлітковому віці54
Козлова О. Г.. Утвердження громадянськості педагога у контексті демократизації постдипломної освіти57
Куц Г. М.. Зміщення методологічної проблематики в сучасних політологічних дослідженнях60
Мацієвський Юрій. Між функціоналізмом та нормативізмом: академічна політологія в Україні на початку XXI ст.63
Києнко-Романюк Л. А.. Формування навичок критичного мислення в українських школярів і підготовка вчителів загальноосвітніх шкіл68
Цимбал П. В.. Навчання демократії в системі початкової підготовки працівників ОВС України: перспективи та зарубіжний досвід72
Рарог Ю. В.. Власть и особенности политической социализации в Украине77
Резнік О. С.. Феномен лояльності82
Степаненко М. Д.. Участь студентів у соціологічних опитуваннях як чинник громадянської самоідентифікації85
Стрілець В. В.. Трактування сучасними політичними силами України її радянського минулого як фактор впливу на формування вподобань і цінностей громадян88
Бугаєв С. В.. Основні тенденції трансформації взаємин держави і громадянського суспільства в умовах розвитку комунікативних технологій93
Чернишова Т. О.. Тероризм і засоби масової інформації у демократичному суспільстві94
Климанська Л. Д.. Комунікативні технології моделювання політичного простору в демократичному суспільстві98
Пиронкова О. Ф.. Социокультурная гетерогенность национальных медиа потоков: селективные механизмы в конструировании содержания новостей101
Письменицький А. А.. Засоби масової інформації у демократичному суспільстві: правове регулювання діяльності та співвідношення з гілками державної влади в Україні105
Стадніченко Ольга. ЗМІ як чинник демократизації суспільно-політичного життя: українські реалії109
Яцунська Олена. Електоральні міфи та їх використання у президентській виборчій кампанії в Україні112
Юськів Б. М.. «Мова демократії» та її використання117
Біла С. О.. Сучасні тенденції соціальної стратифікації українського суспільства та розвиток демократії в Україні124
Дидченко О. И.. Реформирование социальной политики Украины как фактора развития научно-технического потенциала128
Кормич Л. І.. Державна соціальна політика та майнове розшарування в Україні132
Хомра О. У.. Бідність в Україні: оцінки, наслідки, специфіка характеристик в монофункціональних містах138
Коваль А. У.. Розвиток демократії – важлива умова реформування аграрної сфери в Україні142
Набруско І. Ю.. Вплив реклами на образ споживання: українські реалії146
Олійник Наталія. Гендерні диспропорції у професійній зайнятості та активності в економіці України149
Савка В. Є.. До питання про систему інструментів соціальної політики в демократичному суспільстві153
Супруненко А. П.. Соціальна держава: українська перспектива156
Чапала Г. В.. Місцеве самоврядування в системі держава – громадянське суспільство161
Горлянський С. П.. Порівняльний аналіз колективних договорів університетів Канади та України164
Кальной И.. Гражданское согласие как предпосылка формирования гражданского общества168
Калюх Ю. І.. Зародження економічної основи громадянського суспільства в Україні: міф чи реальність?172
Ладиченко В. В.. Гуманістична парадигма організації державної влади в громадянському суспільстві176
Лазоренко Олена. Людські ресурси як провідний чинник розвитку громадянського суспільства180
Новак В. В.. Партнерство громадянського суспільства та державної влади187
Скоблик В. П.. Громадські організації Закарпаття: тенденції розвитку 1994-2004 рр.192
Степаненко І. В.. Ціннісно-смислові засади громадянського суспільства в Україні195
Заблоцький В. П.. Емансипація: самозаперечуюча залежність198
Буров И. В.. Электоральный выбор – желаемое и действительное205
Дегтеренко А. М.. Національне питання у виборчій кампанії 2002 року в м. Маріуполі209
Дзюба Н. В.. Жінки у виборчому процесі: особливості сприйняття електорального простору213
Горбачик А.. Динаміка змін та фактори формування політичних орієнтацій в Україні216
Гриценко З.. Особливості електоральної поведінки громадян Харківщини220
Лузан А. А.. Глобализация и проблемы становления демократии в Украине226
Шепєлєв М. А.. Проблеми і перспективи глобальної демократії229
Тихомирова Є. Б.. Глобалізація очима української громадськості232
Бурдяк В. І.. Демократизація та політична участь: опозиційність громадян України238
Кузнєцова Н. В.. Вплив аномічності сучасного українського суспільства на формування системи ціннісних орієнтацій студентів241
Приходько С. М.. Політична участь громадян як основа демократичних процесів248
Зеленько Галина. Політична участь і громадська самоорганізація в Україні: не втратити б шанс251
Гонюкова Л. В.. Політичні партії в нових історичних умовах256
Лясота Аліна. Інституційний дизайн політичних партій в Україні260
Олійник О. М.. Деякі питання фінансування політичних партій в Україні263
Сонечко О. С.. Формування органів місцевої влади за участю політичних партій266
Нетудихата К. Л.. Демократія та регіональна політико-економічна дезінтеграція в Україні273
Панченко Т. В.. Проблеми федералізації України в контексті творення та зміцнення демократії277
Плахотнюк Н. Г.. Децентралізація як шлях розвитку демократії в Україні281
Адаменко О. В.. Питання демократизації освіти на сторінках «Рідної школи» (1995-2004 роки)287
Корецька А.. Освіта в Україні в контексті Болонського процесу289
Рарог Ю. В.. Перспективы европеизации украинских университетов292
Терещенко Юрій. Сучасна освіта: гальма та колізії процесу демократизації України297
Артеменко А. П.. Приєднання України до Європейської хартії самоврядування: аналіз діяльності Асоціації міст України303
Козюра І. В.. «Новий курс» для місцевого самоврядування в Україні: використання канадського досвіду306
Малиновський В. Я.. Муніципальна влада – іманентний елемент політичної системи демократичного суспільства310
Саламатов В. А.. Эффективность управления городом и демократия: сравнение восприятия существующего положения в Украине, России и США315
Филатов А. С.. Этноконфессиональные отношения в Крыму в контексте строительства гражданского общества321
Кралюк П. М.. Радянська ідентичність у політичних процесах незалежної України325
Нестеренко Г. О.. Міжетнічний контекст проблематики становлення української політичної нації328
Никитченко Е. Э.. Современные религиозные социальные концепции как составная часть теоретического уровня политического и правосознания332
Николко М. В.. Актуальный дизайн украинской политической нации (размышления в рамках неолиберального подхода)337
Пірен М. І.. Демократизація етнополітичного розвитку в Україні на сучасному етапі341
Слющинський Б. В.. Міжетнічні культурні комунікації як фактор побудови громадянського суспільства в сучасній Україні345
Логунова М. М.. Соціально-психологічні механізми формування сучасної управлінської еліти350
Троян С. С.. Політична еліта України в структурі сучасної політичної системи354
Гребіневич О.. Ціннісно-нормативна леґітимація в контексті українських суспільно-політичних процесів358
Шаповаленко М. В.. Политический капитал как основа легитимации демократических преобразований362
Тур М. Г.. Демократичний процес і правова держава: проблеми легітимації366
Березовський В. В.. Фактори впливу у виборчої кампанії 2004 року371
Бессонова М. М.. Питання зовнішньої політики у президентських виборах (на прикладі виборів 2004 року в Україні)373
Колодій А. Ф.. Українська «помаранчева» революція: сутність та уроки для транзитології377
Остапець Ю. О.. Регіональні особливості парламентських виборів 2002 р. в Закарпатській області383