Науковий вісник / Буковинська держ. фін. акад. — Чернівці, 2008. — Вип. 1, ч. 1 (10).
Бп15799-1/1(10)
Прядко В. В.. Особливості казначейського виконання державного бюджету за доходами8
Веклич О. О.. Аналіз дієвості функціонування механізму фінансового забезпечення розвитку рекреаційних територій м. Києва16
Пуряк П. Ю.. Потенціал фінансового лізингу та напрямки державної підтримки його розвитку в Україні24
Мороз О. О.. Проблематика утворення та діяльності накопичувального Пенсійного фонду в Україні та особливості його запровадження32
Островська Н. С.. Кредитні ризики і їх вплив на роботу комерційних банків39
Кравчук І. С.. Визначення справедливої вартості акцій при управлінні банківським портфелем цінних паперів46
Левченко О. М.. Інструментарно-методичне забезпечення лізингу: проблеми застосування58
Оконська О. О.. Вітчизняні реалії нормативного регулювання діяльності банків з метою забезпечення їх ліквідності69
Свердан М. М.. Місцеве оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи фіскальної гармонізації80
Сунцова О. О.. Взаємозв’язок фінансового розвитку та продуктивної ефективності в умовах економічного зростання98
Томчук В. В.. Пенсійне забезпечення в Україні: недоліки та напрями вдосконалення105
Томчук В. В.. Видатки місцевих бюджетів на соціальне забезпечення: проблеми формування, розподілу і витрачання112
Бондаренко О. С.. Фінанси підприємства у вітчизняній та зарубіжній практиці господарювання118
Сушко Н. М.. Активізація ролі особистих фінансів у формуванні оптимальних макроекономічних параметрів України124
Галапун Н. Д.. До питання управління банківськими ризиками131
Орлова О. В.. Роль місцевих бюджетів в економічному розвитку України140
Сайко М. М.. Митно-тарифна система античного Риму148
Красуленко Т. Г.. «Фінансовий потенціал» та «фінансові ресурси»: теоретичний аналіз взаємозв’язку категорій158
Козак Л. В.. Формування доходів міських бюджетів у кінці XVIII – 70-80-ті рр. XIX ст. (за матеріалами Волинської губернії)167
Козлова О. П.. Оцінка оборотного капіталу з метою скорочення фінансових ризиків181
Маслюківська О. П.. Аналіз залежності між динамікою розвитку промислового сектора та екологічним оподаткуванням в Україні188
Нелюбов О. Р.. Практико-правові проблеми розкриття банківської таємниці198
Славкова А. А.. Доходи громадян як об’єкт особистого прибуткогово оподаткування205
Підгорецька В. М.. Програмно-цільовий метод бюджетування на місцевому рівні217
Тимошенко О. П.. Аналіз капіталізації банківської системи в умовах глобалізації222
Москаленко О. В.. Проблеми та перспективи реформування податкової системи України230
Гнип Н. О.. Концептуальні підходи щодо управління структурою капіталу236
Русул Л. В.. Сільськогосподарське страхування в Україні242
Ульянов В. В.. Аналіз впливу політичного фактора на стан фондового ринку України (на прикладі подій «помаранчевої революції»)251
Сокровольська Н. Я.. Державний фінансовий контроль як інструмент збалансування бюджету261
Зеліско Д. В.. Фіскальне регулювання процесів формування місцевих бюджетів268
Кузів І. В.. Мотивація заощадження домашніх господарств277
Неміш М. М.. Венчурні фонди як основні об’єкти ринку спільного інвестування286
Чернихівський Є. Г.. Гроші як фактор матеріального благополуччя чи соціальної нерівності (за результатами соціологічного дослідження)293
Тимків А. О.. Ризики іпотечного кредитування302
Бернацька В. Ю.. Вплив державного боргу на фінансову систему України312
Войтко Р. В.. Напрями реформування місцевого оподаткування в Україні319
Гнип Н. О.. Дослідження методик оцінки фінансового стану підприємств в сучасних умовах розвитку економіки329
Жеревчук Ю. В.. Сучасні тенденції в прибутковому оподаткуванні334
Ліповський М. Ю.. Фінансова стійкість аграрного комплексу – запорука стабільності країни343
Бевз Т. М.. Амортизаційна політика і перспективи оновлення основного капіталу347
Мартинюк Н. І.. Вплив грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики на побудову стабільної грошової системи розвинених країн у 80-ті роки XX століття354
Бойчук А. М.. Соціально-економічний розвиток територій в умовах ринкової трансформаційної економіки363
Андрейцева І. А.. Теоретичні аспекти визначення суті витрат виробництва370
Головінов О. М.. Теорія і практика планування в умовах розвиненої ринкової економіки377
Желюк Т.. Концептуальні засади управління довгостроковим розвитком національної економіки393
Іляш О. І.. Галузевий ринок праці: основи формування та регулювання405
Морозов Ю. Ф.. Про деяку умовність економічних понять418
Паєнтко Т. В.. Передумови використання інституціонального підходу в економічних дослідженнях422
Яценко Н. М.. Економічна безпека підприємтва як категорія та її еволюція433
Москаленко О. В.. Деякі підходи щодо класифікації витрат за сучасних умов господарювання439
Бланарь О. П.. Теоретичні аспекти діагностики інноваційного потенціалу підприємства445
Кулик Р. О.. Передумови виникнення поняття економічного кластеру450
Кузь В. І.. Визначення сутності прибутку та основ його розподілу: історичний аспект457
Труфен А. О.. Забезпеченість вищого навчального закладу трудовими ресурсами та ефективність їх використання481
Гнатенко О. А.. Теоретичні основи суті рейтингу конкурентоспроможності продукції підприємств-виробників молочних консервів487
Гнип Н. О.. Теоретичні аспекти оптимізації структури капіталу суб’єкта господарювання495