Науковий часопис / Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — Вип. 5. — Серія 6: Історичні науки.
Бп14674-5
Сич О.. М. Драгоманов в оцінці української зарубіжної історіографії другої половини XX ст.3
Денисенко В.. «Цей шлях потрібний, корисний, многоцінний» листування Михайла Драгоманова і Миколи Лисенка в контексті громадсько-мистецького життя в Україні (1876-1890 рр.)6
Ковриженко О.. Погляди М. П. Драгоманова на федеративний устрій суспільства9
Куриленко О.. М. П. Драгоманов про «українське питання» в Російській імперії (за матеріалами публіцистичних видань)12
Кириченко В.. Український ліберально-демократичний рух першої половини XX ст. (суспільно-політичні погляди В. Зіньківського)16
Шевченко О.. Критерії розвитку ідеології націонал-соціалізму в 20-х – початку 30-х роках XX ст.21
Ніколаєв І.. Репресивні чистки як основна форма ротації керівної верхівки НКВС у другій половині 30-х років XX століття24
Кривобок О.. Національне питання в діяльності політичних партій соціалістичного напряму на північному Лівобережжі України напередодні та в роки Першої російської революції30
Даниш Л.. Громадсько-політичні погляди П. Тичини в період його ранньої творчості (1917 – 1920 рр.)36
Подобєд О.. Громадсько-політична діяльність Івана Багряного в еміграції (1945 – 1963 рр.)41
Гаврик В.. Ісаак Мазепа в боротьбі українських соціал-демократів за державність (1905 – початок 1919 рр.)45
Гренишен А.. Влада монарха – політичний і соціальний феномен Росії першої чверті XIX століття49
Князевич Д.. Студентське голодування 1990 року та молодіжний громадський рух в Україні55
Корольов Г.. Формування теоретико-методологічних засад історії України XIX століття: подолання стереотипу «неісторичності XIX століття»59
Мельничук І.. Різноспекторність підходів до визначення поняття Помаранчева революція61
Мишечкін Г.. Забезпечення історичних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів України науково-педагогічними кадрами у першій половині 90-х років XX сторіччя63
Пітик Г.. Крах політики Центральної Ради Української Народної Республіки (березень 1917 – квітень 1918 рр.)66
Прокопчук І.. Гендерна соціалізація в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні73
Скальський В.. Суспільне становище та революційні очікування українців-католиків в 1917 році76
Стадніченко О.. Громадянська думка як об’єкт маніпуляції засобами масової комунікації80
Сторчаус В.. Вибори до Українських Установчих зборів за доби Центральної Ради (грудень 1917 – поч. 1918 рр.)82
Коляда І.. «Українське питання» в другій половині XIX ст. та федералізм Української Центральної Ради86
Шарпатий В.. Проблеми пенсійного забезпечення в УСРР (1919 – 1922 рр.)89
Огієнко О.. Соціальний концепт місцевих бюджетів: земські фінанси Волинської губернії початку XX ст.94
Прядко І.. Кустарно-промислова кооперація в радянській Україні (20-ті рр. XX ст.)99
Нізова Л.. Кустарно-ремісниче виробництво – перехідний етап в розселянюванні населення України104
Жулканич Н.. Продовольча програма країни як спроба удосконалення аграрної політики «розвинутого соціалізму»111
Вєтров І.. За лаштунками відбудови важкої індустрії УРСР: примусові мобілізації та дезертирство у вугільній промисловості (1943 – 1945 рр.)116
Тицький С.. Етносоціальний простір м. Києва наприкінці XIX – на початку XX століття123
Ямполець П.. Застосування бюджетного індексу для розрахунків вартості життя міського населення України в період НЕПу133
Костюк Є.. Діяльність Української асоціації робітників-винахідників (УАРВИН) на підприємствах радянської України у 20-х рр. XX ст.: виробничий аспект138
Каташинська Я.. Роль приватних торгівельних закладів у здійсненні тактико-стратегічних завдань нового економічного курсу (1921 – 1929 рр.)143
Берендєєва О.. Особливості виникнення та розвитку кооперації європейського міста у XIX – початку XX століття147
Ажиєва Л.. Сільське господарство Криму: науково-прикладний аспект (XIX ст.)152
Лисак В.. Природно-кліматичні умови в повсякденному житті українського селянства в 50 – 60-х рр. XX ст.159
Каран В.. Міжнародний кооперативний альянс та провідні тенденції розвитку кооперативного руху в східноєвропейському регіоні164
Стоян Т.. Головлітівська система радянської цензури 1920 – 1930-х років: організаційна структура та функції170
Рященко Д.. Микола Василенко – подвижник на ниві українського національно-освітнього відродження (1917 – 1920 рр.)174
Казакевич О.. Основні чинники українського національного відродження XIX ст.178
Басишина Л.. Помісна Українська Православна Церква в 1920 – 1921 рр.184
Прохоренко О.. Зміни в політичних настроях науково-педагогічної інтелігенції України другої половини 40-х – першої половини 50-х рр. XX ст.: наслідки ідеологічних кампаній189
Литвин І.. Духовно-освітня діяльність Іова Борецького195
Абакумова В.. Кооперативи в сфері мистецтва: виникнення та причини ліквідації (кінець 80-х рр. XX ст.)199
Гречка А.. Законодавче виборювання лівобережними депутатами Державної Думи національно-освітніх прав України в 1906 – 1907 рр.202
Поплавський О.. Освітні передачі для дітей на українському телебаченні205
Кирієнко О.. Родина Коцюбинських – осередок духовно-інтелектуального життя Чернігова209
Макарчук Ю.. Іван Виговський та Юрій Хмельницький в оцінці І. Нечуя-Левицького213
Мартинюк Л.. Постать Ю. Пілсудського в українській історії216
Черевко О.. Методологічні засади і зміст курсу новітньої історії в 10-12 класах загальноосвітніх навчальних закладів218
Потильчак О.. До питання про грошове утримання та оплату праці військовополонених у радянських таборах (1939 – 1945 рр.)221
Кравченко А.. Етапування до Німеччини остарбайтерів у роки Другої світової війни228
Стельникович С.. Час виникнення УПА: міфи та реальність233
Алєксєєва-Процюк Д.. Продовольче забезпечення військовополонених та інтернованих в роки Великої Вітчизняної війни та в повоєнний період236
Мончак О.. Київ напередодні німецької окупації (грудень 1917 р. – квітень 1918 р.)240
Салата О.. Роль чуток у формуванні інформаційного простору на окупованій території України у 1941 – 1944 роках245
Лукінова Л.. Трудова діяльність молоді Донбасу в умовах війни (1941 – 1945 рр.): історіографія проблеми251
Гуз А.. Сучасний стан дослідження шкільної правової освіти України256
Черкасов О.. Науковий метод Петра Кеппена: до історії створення «Кримського збірника»261
Горохівський П.. Роль і місце курсу «Археологія України» у системі підготовки вчителя сільської загальноосвітньої школи267
Гарбар Г.. Місцевий туризм у Миколаївській області кінця 70-х – початку 80-х років: його організаційні форми та вплив на розвиток туристської інфраструктури270
Борисенко В.. Міждержавне зближення Запорозької Січі з Кримським ханством у 20 – 30-х роках275
Ковальчук О.. Допомога українців Канади українському народу (20 – 40-ві рр. XX ст.)280
Журба М.. Структура організацій Міжнародного Червоного Хреста288
Крамар О.. Міжнародні зв’язки наукової та культурної громадськості України в умовах становлення тоталітарного режиму (20 – 30-і роки XX століття)295
Хадж Асаад Нихад. Футбольный бум и что за этим стоит. От футбольных страстей в Италии в послевоенное время до экономического чуда299
Мелещенко Т.. Роль і місце Вацлава Гавела в «оксамитовій революції» в Чехословаччині303
До 65-річчя з дня народження відповідального редактора часопису професора В. Й. Борисенка305