Актуальні проблеми кримінального права та кримінології, кримінально-виконавчого права : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми кримін. права, процесу та криміналістики», присвяч. 10-річчю Міжнар. гуманіт. ун-ту. — О., 2011. — С. 113-115.
А713155
Адиньяев С. И.. Функции полиции Российской Федерации как органа уголовной юстиции в условиях реформирования5
Алєксєєва Н. Ю.. Проблеми відповідальності за завідомо неправдиве показання за вітчизняним та зарубіжним кримінальним законодавством8
Андреева Л. А.. Рейдерство: состав преступления главы 22 Уголовного Кодекса РФ11
Андрушко А. В.. Окремі проблеми відбування покарань у виді арешту та позбавлення волі засудженими, які досягли пенсійного віку15
Амбарцумян С. Г.. Адаптивные законы и проблема устойчивости уголовного закона16
Антипов Н. Г.. Актуальные проблемы уголовной ответственности за фальсификацию лекарственных средств18
Биккинин И. А.. Проблемы дифференциации уголовной ответственности в судебной практике, связаной с незаконным оборотом наркотических средств21
Биккинин Э. И.. Проблемы квалифткации преступлений, совершаемых на религиозной основе23
Білаш О. В.. Проблеми кримінально-правової кваліфікації пошкодження релігійних споруд чи культових будинків25
Білокур В. В.. Підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників28
Бойко А. В.. Видовий об’єкт погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу31
Боднарчук О. Г.. Поняття корупційних діянь та їх прояви в установах виконання покарань32
Бочарова Н. В.. Интерпол в борьбе с организованной транснациональной преступностью в сфере интеллектуальной собственности36
Букрєєв О. І.. Досвід країн Балтії у сфері протидії контрабанді наркотичними засобам, психотропним речовинам, їх аналогам або прекурсорам40
Буркина О. А.. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: законодательная регламентация43
Бухтиярова Е. С.. Религиозные предпосылки формирования уголовно-правового запрета45
Ванькович Е. Э.. Темпоральные характеристики преступления46
Василяка О. К.. Правове забезпечення охорони комерційної таємниці: стислий огляд проблематики49
Вечерова Є. М.. Соціально-психологічні характеристики особистості неповнолітніх правопорушників (за результатами аналізу матеріалів кримінальних справ)51
Вилкс А. Я.. Преступность как угроза национальной безопасности53
Висков Н. В.. Отдельные вопросы обратной силы уголовного закона57
Вітко О. Ю.. Загальнотеоретичне обґрунтування поняття об’єкта злочину59
Вознюк А. А.. Структурні елементи часу вчинення злочину у кримінальному праві України63
Волинець Р. А.. Окремі питання відмежування злочину, передбаченого ст. 210 КК України від злочинів, передбачених ст. ст. 364, 365 КК України65
Воронцов А. В.. Примушування давати показання: шляхи удосконалення кримінально-правового захисту громадян у процесі здійснення кримінального судочинства69
Гаврилова К. А.. Меры уголовно-правового характера, применяемые к лицыам, совершившим преступления насильственного характера в отношении несовершеннолетних74
Галушко Б. С.. Кримінально-правові наслідки вчинення злочину у співучасті77
Гасан Л. И.. К вопросу о соотношении понятий «вред» и «общественная опасность»81
Гончар Т. О.. Основні напрямки реалізації ювенальної кримінальної політики України83
Горбенко В. О.. Вікова межа суб’єкта злочину у кримінальному праві України та зарубіжному законодавстві86
Долгополов К. А.. Понятие и классификация наказаний, не связанных с изоляцией от общества89
Дорогин Д. А.. Сравнительно-правовой анализ регламентации института обстоятельств исключающих уголовную ответственность, на постсоветском пространстве91
Дрёмин В. Н.. Теоретико-методологические проблемы развития криминологии96
Дякур М. Д.. Законодавство про кримінальну відповідальність за замах на злочин: історичний аспект99
Зелинская Н. А.. О конвенционных параметрах международно-правового определения пиратства102
Ємельяненко В. В.. Кваліфікація умисного вбивства та умисних тілесних ушкоджень, вчинених у стані сильного душевного хвилювання105
Карпушева І. Ю.. Кримінологічний аналіз злочиної поведінки108
Климкін В. М.. Психологічні особливості особи засудженого до позбавлення волі у контексті дослідження причин насильства у пенітенціарних установах111
Клюєва Ю. О.. Маніпулювання свідомістю в злочинних цілях як форма психічного насильства113
Ковтун А. И.. Уголовная ответственность юридических лиц115
Козаченко О. В.. Функція кари: культуро-антропологічний підхід119
Колос М. І.. Українське кримінально-правове законодавство: окремі проблеми синергетичного розвитку123
Комарова М. М.. Щодо причин жіночої злочинності127
Копотун І. М.. Кримінальна відповідальність за злочини проти громадського порядку та моральності в зарубіжному законодавстві128
Косарев В. Н.. Противодействие преступности на основе программно-целевого подхода138
Кочетков А. Н.. Проблемы квалификации преступлений140
Кулик Л. М.. Перспективи криміналізації незаконного поводження з гладкоствольною вогнепальною зброєю143
Кулієв А. Ю.. Віктимологічна профілактика насильницьких злочинів у місцях позбавлення волі145
Ларіна О. В.. Рухоме майно як предмет грабежу148
Ларченко М. О.. Криміногенні фактори сімейного виховання150
Лихова С. Я.. Наукові дослідження як основа вирішення актуальних проблем кримінального права, процесу та криміналістики153
Локтіонова В. В.. Поняття наслідків вчинення злочинів проти довкілля157
Макаренко А. С.. Формалізація призначення покарання за наявності обставин, що обтяжують покарання166
Малишкіна Н. О.. Концептуальні підходи до визначення політичної злочинності169
Марієнко А. О.. Об’єктивні фактори формування особистісних деформацій171
Медицький І. Б.. Криміналізація протиправного поглинання та захоплення підприємств (рейдерства): передумови, існуючі позиції, кроки до реалізації174
Мельник П. В.. Окремі питання соціально-демографічної характеристики осіб, які вчинили злочини проти довкілля177
Міщенко М. О.. Щодо гуманізації покарання за контрабанбу культурних цінностей178
Митрофанов И. И.. К вопросу о предмете индивидуального правового регулирования в уголовном праве181
Митрофанов І. І.. До питання про суб’єкта тілесних ушкоджень190
Мудриєвська Л. М.. Проблеми кримінального покарання в науковій спадщині Ф. В. Тарановського196
Мостепанюк Л. О.. Фінансування тероризму як вид терористичної діяльності в КК України198
Наконечна І. М.. Кваліфікуючі ознаки у деяких давніх пам’ятках права, що діяли на території сучасної України200
Науменко Ю. О.. Поняття злочинів у сфері корупції. Шляхи вдосконалення203
Однолько І. В.. Усунення причин і умов злочину згідно ст. ст. 23, 23-1 КПК України як засіб запобігання злочинності неповнолітніх206
Олєйнічук О. М.. Кримінальна відповідальність за злочин, передбачений статтею 175 КК України: узагальнення витоків в історичному контексті208
Орловський Б. М.. Кримінально-правове регулювання спеціальних випадків необхідної оборони211
Осадчий В. І.. Обставини, що виключають злочинність діяння: проблемні питання214
Пальоха В. О.. До проблеми визначення змісту основних ознак організованої групи216
Полторак І. Ф.. Форми службового підроблення219
Пономарьова Я. О.. Довічне ув’язнення в контексті входження України до політико-правового простору Ради Європи222
Попов К. И.. Компаративный анализ регламентации необходимой обороны по законодательствам Украины и России224
Селезнева Н. А.. Особенности наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних в Российской Федерации226
Сытник А. Н.. Рассмотрение вопроса об эвтаназии как залог совершенствования уголовно-правовой отросли230
Скорик Е. Н.. Уголовно-правовая охорона правосудия по законодательству Франции234
Смушак О. М.. Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за причетність до злочину237
Собольников В. В.. Концептуальные подходы к анализу системы противодействия миграционной преступности241
Степанова Ю. П.. Покарання: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти246
Стрельцов Є. Л.. Організаційні та змістовно-методичні засади в міжнародній протидії транснаціональній злочинності249
Стрельцов Л. Є.. Введення в право Європейського Союзу252
Туляков В. А.. Методология пустыни: в поисках оптимизации уголовно-правового регулирования255
Устіч Ю. С.. Правове регулювання протидії торгівлі та сексуальної експлуатації дітей258
Феськов И. В.. Уголовный проступок: за и против261
Хайдер Хатхут. Ответственность за кражу по Мусульманскому уголовному праву264
Хряпінський П. В.. Структура заохочувальної кримінально-правової норми266
Черныш А. Д.. Сущность уголовной ответственности в концепции М. Фуко: постмодернистский взгляд на философские основания наказания269
Шалгунова С. А.. Кримінологічні ознаки сучасної насильницької злочинності272
Шамара О. В.. Система злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в кримінальному праві України – перпективи розвитку275
Шапиро О. А.. Проблемы декриминализации клеветы и оскорбления в России и Украине276
Шапоренко О. И.. Совершенствование уголовно-правовой отрасли путём внесения изменений в институт наказания280
Шведова Г. Л.. Політичні причини корупції в Україні: кримінологічний аспект283
Шевчук В. М.. Диспозиції в структурі кримінально-правових норм286
Шепитько М. В.. Заведомо ложное показание: понятие и признаки обьективной стороны преступления289
Юзікова Н. С.. Запобігання злочинній жорстокості неповнолітніх291
Юрченко В. В.. Основания применения лишения свободы и освобождения от наказания в отношении несовершеннолетних по ювенальному уголовному праву ФРГ294
Юхно О. О.. Окремі аспекти запобігання і протидії злочинності у сучасних умовах розвитку України297
Яковлев Н. А.. Хищение с использованием служебного положения: уголовно-правовая характеристика300
Янакий А. П.. Проблемы законодательного закрепления и применения конфискации в Украине и Российской Федерации304
Яременко О. І.. Кримінально-правова охорона інсайдерської інформації в Україні307
Ярмонова Е. Н.. Особенности правового регулирования убийства женщин по законодательству дореволюционной России312
Березовська Н. Л.. Проблеми застосування штрафу до неповнолітніх засуджених316
Березовський А. А.. Теоретичні підходи до визначення, сутності та класифікації кримінально-правових заходів впливу на злочинність318
Верина Г. В.. Взгляд на проблему соблюдения авторских прав в отдельно взятых публикациях на уголовно-правовую тематику321
Короткий Т. Р.. Кримінальна відповідальність за забруднення морського середовища за законодавством України327
Боярчук А. В.. К определению детерминации корыстной преступности в курортном городе335
Березовський А. А.. Актуальні проблеми законодавчого визначення рейдерства в Україні336
Ігнатов О. М.. Протидія кримінальному насильству потребує вдосконалення кримінального законодавства339
Кашкаров А. А.. Определение сферы применения ст. 354 УК Украины342
Кашкаров А. А.. Права, по которым судился народ малороссии, памятник уголовного права, который обеспечивал законодательную охрану государственной власти344
Орлов Ю. В.. Нормативно-правові та організаційно-управлінські фактори торгівлі немовлятами346
Чуваков О. А.. Національна безбека: поняття, зміст і структура349