Ґілея : науковий вісник. — Київ, 2014. — Вип. 87 (№ 8).
Бп16470-8(87)
Ніколаєва Н. Б.. Приєднання українських етнічних земель до Російської та Австрійської імперій внаслідок трьох розподілів Польщі (1772-1795 рр.)5
Масаев М. В.. Кто вызвал смутное время на Руси на рубеже XVI-XVII вв.? Историософское осмысление проблемы8
Буравський О. А.. Римо-католицька церква на Правобережній Україні кінця XVIII – прчатку XX ст. в польській історіографії14
Трубчанінов С. В.. Місце та значення географії в системі історичної освіти у російських імператорських університетах18
Левицька Н. М.. Загальна характеристика стану вищої гуманітарної освіти в Україні наприкінці XIX – на початку XX ст.30
Мартиненко В. В.. Налагодження економічної співпраці між Україною і Білоруссю в 1918 році36
Коханова О. О.. Становище жінки в Радянській Україні на початку 20-х рр. XX ст.45
Устенко А. А.. ”Колишні люди” в соціальній стратифікації радянського суспільства 1920-х рр.49
Фесенко В. В.. Політика радянської влади щодо польської етнічної меншини в УРСР у 1920-1930-ті рр.52
Щербань М. В.. Радянські ідейно-ідеологічні рудименти у сфері державно-церковних відносин: суть, принципи та механізми подолання61
Пуйда Р. Б.. Українські парламентарі УНДО та їх праця в польському парламенті напередодні Другої світової війни65
Клєр І. Г.. Громадівська діяльність Михайла Драгоманова. Історіографія проблеми69
Гнидка М. М.. Становлення Православного релігійного фонду та напрями його діяльності в період об’єднання Буковини з Галичиною82
Діанова Н. М.. Архієпископ Херсонський і Одеський Димитрій (Ковальницький)86
Вергунов В. А.. П. І. Гавсевич (1879-1920) – організатор системного дослідження культури лікарських рослин, державний та громадський діяч у роки перших сподівань державності України92
Лагодич М. М.. Вплив радянської релігійної політики на конфесійні трансформації та структуризацію церковних відносин у Галичині (1944-1965 рр.)109
Махортих М. С.. Меморіалізація пам’яті про звільнення Києва від німецької окупації за радянської доби (1943-1991)114
Буряк С. А.. Відбудова та розвиток матеріально-технічної і навчально-методичної бази історичних факультетів та відділів при педагогічних інститутах УРСР (1943-1945 рр.)117
Муляр Г. В.. Археологічні дослідження Волині та Рівненщини (друга половина 1940-х – початок 1990-х років)122
Котенко Р. М.. Соціально-економічні передумови розвитку туризму та подорожей на Прикарпатті за радянського періоду (1970–80-ті рр.)134
Палійчук У. В.. Проблема обліку нерухомих пам’яток історії та культури на Прикарпатті за радянської доби138
Бублик Т. Т.. Еволюція стосунків греко-католиків з радянською владою (1985-1991)151
Корсак Р. В.. Українсько-чеські відносини в трансформаційних процесах Центрально-Східної Європи: торговельно-економічний контекст співпраці (2000-2012 рр.)155
Березанська І. М.. Інновації в організації навчально-виховного процесу та системи управління освітою вищих педагогічних навчальних закладів України I-II рівнів акредитації (2002-2011 рр.) у трактуванні вітчизняних дослідників158
Деркач С. С.. Етномовні зміни у складі населення Київщини на початку XXI ст.162
Троханяк О. С.. Роль ”Молодої України” в Бережанах166
Журба М. А.. У пошуках Єдиного: повернення до античних джерел178
Чернова Л. П.. Філософський сенс сучасної наукової картини світу182
Владленова И. В.. Психологические основания научной деятельности187
Андрієнко О. В.. Соціально-функціональний вимір феномена страху190
Гансова Е. А.. Соціальна держава як базова засада процесів гуманізації суспільства193
Гончаренко М. М.. Коеволюційний принцип у визначенні соціоприродних суперечностей197
Асадова Н. М.. Виртуальная реальность с точки зрения эстетического мышления201
Волинець А. А.. Естетичний принцип випадковості в сучасному мистецтві204
Ковальчук Н. Д.. Концепція софійності в контексті православної культури доби Київської Русі208
Дерман Л. М.. Культурні нормативи тілесності в моді211
Дмитренко М. Й.. Структурно-функціональний та системно-теоретичний аналіз корпоративної культури214
Мельник В. В.. Глобалізація в культурній сфері: теоретико-методологічний аналіз219
Прудникова О. В.. Глобалізаційні виклики інформаційній культурі українського суспільства225
Чечельницький О. В.. Глобалізаційні процеси у сучасному суспільстві229
Смірнова О. Д.. Історико-філософський аналіз понять ”ідентичність” та ”культурна ідентичність” в європейській філософії232
Старовойт О.. Суспільне середовище як чинник формування інноваційної культури особистості в українському суспільстві236
Савицька І. М.. Свідомість як проблема сучасної філософії240
Тополь О. В.. Архетипи української ментальності в міфоепічному дискурсі247
Мехтиева Г.. Задача современного национального государства и глобализация250
Захарчук О. І.. Рабство та кріпацтво як історичні форми інституалізації неволі252
Савицька І. М.. Проблеми формування національної ідентичності через призму історичної пам’яті в сучасному суспільстві255
Ходус Е. В.. Приватность как локус личностного существования: актуальные тенденции257
Кияк М.. Римо-католицька церква та місія євангелізації в інформаційну добу261
Панченко М. Г.. Герменевтичний дискурс українського протестантизму: постановка проблеми263
Гончаренко М. М.. Коеволюційний принцип у визначенні соціоприродних суперечностей266
Гоян І. М.. Трансценденталізм Бориса Яковенка у контексті дискусії навколо психологізму. Стаття друга. Критика феноменології Едмунда Гуссерля271
Мамедов Д. О.. О теории трагедийности в воззрениях Гегеля275
Матвієнко І. С.. ”Здорове суспільство” та місце людини в ньому (Е. Фромм)278
Білогур В. Є.. Формування сучасної концепції спорту в умовах глобалізації та євроінтеграції: міжнародний і вітчизняний досвід280
Завальнюк О. В.. Спорт як об’єкт філософської рефлексії285
Бойко А. І.. Аналіз тенденції комплексності кризи в освіті за використання методу ”виділення тенденцій”288
Бойченко М. І.. Соціально-комунікативні засоби забезпечення сучасної університетської освіти292
Ємельяненко Є. О.. Прояви маргінальності в гетерогенних групах: проблеми формування компетенцій викладача в межах інклюзивної освіти298
Найдьонов О. Г.. Філософські аспекти історичного розвитку концептуальних основ вищої освіти305
Третьякова Т. М.. Складові гуманізації вищої освіти в Україні309
Білокопитова Н. І.. Компаративний підхід до ґендерного питання в тюркських, перських і арабських суспільствах312
Каландаров Н.. Новые геополитические тенденции и процессы глобализации в мировой политике324
Морарь М. В.. Націоналізм в ідеології, політиці та практиці політичних партій327
Вінникова Н. А.. По той бік демократії: незмінність елітизму політичних рішень331
Герман Ю. О.. Геополітичний зміст та значення освоєння космічного простору334
Рафальский І. О.. Національне самовизначення: інтеграційні та дезінтеграційні процеси342
Польовий М. А.. Чинник громадянського суспільства та прогнозування стабільності політичного процесу345
Кияниця Л. Л.. Регіональний баланс сил у контексті теорії регіональних комплексів безпеки (ТРКБ)349
Шелемба М. М.. Структурування електорального простору: об’єкти, особливості формування, динаміка змін353
Шліхта І. В.. Дмитро Донцов vs В’ячеслав Липинський: конфлікт ідеологій чи конфлікт особистостей?358
Требін М. П.. Феномен ”гібридної” війни366
Шафиев Н. Ю.. Деятельность диаспоры как важный элемент лоббирования интересов371
Тиркус Ю. С.. Демократизація як основа забезпечення євроінтеграційного процесу в Україні373
Насадюк Ю. С.. Реалії політичних цінностей українського суспільства (на прикладі Революції Гідності)377
Головань О. О.. Україна у безпекових стратегіях США 2014 року380
Макаренко Б.. Соціальні засади політичної участі в реаліях демократизації українського суспільства384
Кізь М. В.. Афішування приватного життя як елемент політичного PR388
Швечикова Я. П.. Історія становлення та розвитку європейського регіонального комплексу безпеки391
Савка О. В.. Адміністративно-територіальна реформа Польщі: революція регіонального управління394
Плевако І. Г.. Латиноамериканський геополітичний альтерглобалізм та суспільний антиглобалізм398
Ювченко А. І.. Квотування як політичний механізм ґендерного вирівнювання в державах Східної та Південної Азії404
Мамедли А. А.. Влияние Ирано-Турецких отношений на Южнокавказский регион406
Королевська А. В.. Політична толерантність у відносинах влада-опозиція в Росії410
Гоян І. М.. Модернізм та традиціоналізм як цивілізаційні типи українського етнонаціонального характеру: історико-соціологічний аналіз414
Коростильова А.. Множинність концепцій щодо визначення поняття ”молодь” та її граничних вікових меж418