Вісник Національного університету ”Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — № 2 (29).
Бп17039-2(29)
Требін М. П.. Сучасний світ і його війни5
Поліщук І. О.. Політико-правова ментальність українства: концептуально-методологічні засади дослідження28
Кривошеїн В. В.. Вплив ”Революції гідності” на політичну та правову культуру українського суспільства37
Зінченко О. В.. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. і польська Конституція 1791 р.: порівняльний аналіз59
Погрібна В. Л.. Функціонування юридичного сегменту сучасного ринку праці в Україні: соціально-політичний аналіз69
Герасіна Л. М.. Історико-політична еволюція міжнародних систем: сутність, закономірності, типи80
Воднік В. Д.. Проблеми профілактики безпритульності дітей в умовах побудови громадянського суспільства в Україні113
Прохоренко Т. Г.. Соціалізація молоді в інформаційному суспільстві: особливості та ризики128
Данильян О. Г.. Проблема розвитку протиріч у соціальних системах: класичні та некласичні підходи135
Мануйлов Є. М.. Роль і місце інформаційної безпеки у розбудові сучасної української держави144
Прудникова О. В.. Інформаційна культура і формування ”людини інформаційної”154
Кальницький Е. А.. Екзистенційні засади антропологічної кризи166
Трофименко В. А.. Система ”канбан” у вищій юридичній освіті України (за аналогією та на досвіді роботи автомобільної корпорації ”Тойота”)174
Мелякова Ю. В.. Від ідентичності до праворозуміння180
Форкош С. М.. Культура как предмет исследования в ”Философии символических форм” Э. Кассирера187
Маркозова О. О.. Навчання впродовж життя – необхідна передумова досягнення життєвого успіху людини198
Байрачний В. О.. Трансформація соціальної відповідальності в динаміці суспільного розвитку206
Герасіна Л. М.. Позиція правового інфантилізму як деформація правосвідомості українського соціуму219
Данильян О. Г.. Особливості розвитку культури в транзитивному суспільстві223
Зінченко О. В.. Особливості історичних впливів на форму та зміст конституцій африканських країн226
Кіндратець О. М.. Зміни політичної культури в умовах соціально-політичних зрушень230
Клімова Г. П.. Сутність і структурні особливості правосвідомості232
Кузь О. М.. Жага до тотальності: повернення суб’єкта234
Куц Г. М.. Політико-культурна експлікація індивідуалізму: сутність та специфіка становлення238
Мануйлов Є. М.. Етико-правове виховання студентів242
Поліщук І. О.. Бібліографія проблеми політичної ментальності українства245
Романюк О. І.. Концепція політичної культури в контексті демократичних транзитів248
Требін М. П.. Деформація правосвідомості: сутність та форми прояву252
Валуйська М. Ю.. Криміналізація особистості як деструктивний соціокультурний процес257
Веніславський Ф. В.. Стабільність конституційного ладу України в аспекті політико-правової культури260
Воднік В. Д.. Роль правової освіти у формуванні правової культури українського соціуму за умов його модернізації263
Головко І. В.. Особливості прояву політичного маніпулювання та свободи слова у демократичних суспільствах266
Жданенко С. Б.. Неоліберальні цінності та безпека267
Жеребятнікова І. В.. Громадянська культура як аксіологічна складова розвитку динамічної політичної системи270
Зимогляд В. Я.. Розвиток політичної і правової культури як умова модернізації українського суспільства274
Коваленко І. І.. Про деякі особливості європейської системи правового виховання277
Підкуркова І. В.. Інституційний підхід до проблеми визначення правової культури281
Перфільєва А. О.. Політична культура як чинник модернізації українського суспільства282
Сахань О. М.. Непотизм як деструктивна складова сучасної політичної культури України286
Стасевська О. А.. Трансформація морально-культурного простору сучасного українського соціуму293
Угрин Л. Я.. Взаємоконструювання громадянської культури і громадянської ідентичності296
Яцюк М. В.. Вплив міжнародних подій на особливості формування політичної культури в добу Директорії УНР (1918-1919 рр.)300
Мелякова Ю. В.. Самоідентифікація особистості у вітчизняній культурно-правовій реальності304
Пікула М. М.. Європейська політична свідомість українців307
Боднар Т. О.. Правова культура в мережі Інтернет312
Фархадова Е. Ш.. Гарантії основних прав людини за умов становлення громадянського суспільства в Україні315